نمودار ChartJS

نمودار منطقه‌ای

نمودار حلقه‌ای

نمودار خطی

نمودار ستونی