آمار تولید بتن

کل کارخانه ها
8457
وزن باسکول
8457
وزن باسکول
8457
وزن باسکول
23 تعداد کل
کارخانه نور اصفهان
بتن ثبت شده : 562 تن
بتن ارسال شده : 602.9 تن
8457
وزن باسکول
23 تعداد کل
کارخانه نور اصفهان
بتن ثبت شده : 562 تن
بتن ارسال شده : 602.9 تن
8457
وزن باسکول
23 تعداد کل
نام مشتری تعداد پروژه میزان سفارش
آپدیت نرم افزار 250 55%
آپدیت نرم افزار 250 2350
آپدیت نرم افزار 250 2350
آپدیت نرم افزار 250 2350
آپدیت نرم افزار 250 2350

آمار فروش بتن

23 تعداد کل
ماشین های فعال
-
ماشین های فعال
-
23 تعداد کل
ماشین های فعال
-
ماشین های فعال
-
23 تعداد کل
ماشین های فعال
-
ماشین های فعال
-
ماشین های فعال
-
تعداد حواله ها
-
تعداد خطا ها
-
نام مشتری تعداد پروژه میزان سفارش
آپدیت نرم افزار 250 55%
آپدیت نرم افزار 250 2350
آپدیت نرم افزار 250 2350
آپدیت نرم افزار 250 2350
آپدیت نرم افزار 250 2350

گزارش رده مقاومت بتن

# حواله نام مشتری تاریخ نمونه 7d تاریخ نمونه 28d آزمون 7d آزمون 28d
# # حواله نام مشتری 28/11/1401 28/11/1401 27.23 37.5
# # حواله نام مشتری 28/11/1401 28/11/1401 27.23 37.5
# # حواله نام مشتری 28/11/1401 28/11/1401 27.23 37.5
# # حواله نام مشتری 28/11/1401 28/11/1401 27.23 37.5

کارخانه نور اصفهان

نام مشتری تعداد پروژه میزان سفارش
آپدیت نرم افزار 250 55%
آپدیت نرم افزار 250 2350
آپدیت نرم افزار 250 2350
آپدیت نرم افزار 250 2350
آپدیت نرم افزار 250 2350

کارخانه کاویان اصفهان

نام مشتری تعداد پروژه میزان سفارش
آپدیت نرم افزار 250 55%
آپدیت نرم افزار 250 2350
آپدیت نرم افزار 250 2350